Yu Zi Jun
Hills-in-Tong-lu-Watercolour-24.5x17.7cm-1980
                                                                                         
Home中 文