He Qianghua
Terrace
39 x 54 cm Watercolour 2009
       
Home中 文