He Qianghua

He Qianghua

Born in Shanghai in 1960

       
Home中 文