Fan Shiqiang
Taiji-push2 Acrylic on canvas 40x40cm 2013
 
Home中 文